Commercial-Energy-Management-Services1

Семестриална такса за обучение 750 евро на семестър.

Новоприетите студенти заплащат семестриалната такса в левове по банков път в обявените срокове след класирането, на което са приети.

  • При внасяне на таксата за обучение за двата семестъра в началото на учебната година студентите ползват 5 на сто отстъпка от годишния й размер.
  • За студенти в родствени връзки (братя и сестри, деца и родители, съпрузи във валидни съпружески отношения) с обучаващи се във ВУЗФ студенти по българските програми  в магистърската степен, таксата за обучение е по-ниска с 20 на сто за втория студент.

Когато записан студент се откаже от обучение във висшето училище преди започване на учебната година, той има право да поиска връщане на половината от платената семестриална такса в срок до един месец от започване на учебната година.
Когато записан студент се откаже от обучение във висшето училище след започване на учебната година, платената от него семестриална такса не се връща.