iStock_000024678421Medium-Home-page-slider

Програмата е създадена е за осигуряване на високо качествени знания и умения на студентите, независимо от тяхната предварителна подготовка и образование, за развиване на техните възможности за професионална реализация в обществения сектор, промишлеността и бизнеса.

Магистрите по програмата ще имат възможност да извършват проучвания, изследвания и проектиране на обекти и системи, свързани с потреблението на топлина и студ, енергопреобразуващи системи и оценка на енергийната ефективност на нови и съществуващи обекти.

Професионалната си реализация намират във всички стопански отрасли, като машиностроене, енергетика, металургия, транспорт, строителство, минна промишленост, химическа и хранително-вкусова промишленост, екология и  битово строителство.

 1. Въведение в нормативна база за енергийна ефективност (европейско и българско законодателство)
2. Енергийна ефективност в сгради
3. Енергийна ефективност на технически системи и съоръжения в промишлени обекти
4. Енергиен мениджмънт
5. Възобновяеми енергийни източници
6. Изготвяне на енергиен профил на общини и населени места
7. Програми за финансиране на проекти за енергийна ефективност
8. Анализ и оценка на риска при управление на проекти за енергийна ефективност
9. Анализ и оценка на иновативни проекти
10. Стратегически мениджмънт

Възобновяеми енергийни източници

 Дисциплината „Възобновяеми енергийни източници” е задължителна за студентите от магистърския курс по специалност „Мениджмънт, маркетинг и финансиране на проекти за енергийна ефективност”  за образователно-квалификационна степен „Магистър” при ВУЗФ.

Студентите получават знания за системите за оползотворяване на възобновяемите енергийни източници: слънце, вода, вятър и др. Изучават се съвременни методи за оценка на икономическа и енергийна ефективност при използване на възобновяеми източници на енергия.

Енергийна ефективност на технически системи и съоръжения в промишлени обекти

Дисциплината „Енергийна ефективност на технически системи и съоръжения в промишлени обекти” е задължителна за студентите от магистърския курс по специалност „Мениджмънт, маркетинг и финансиране на проекти за енергийна ефективност” за образователно-квалификационна степен „Магистър” при ВУЗФ.

Студентите получават знания за системите за климатизация на промишлени обекти за работа в отопление, охлаждане и вентилация 

както и практическото технологично познание за осъществяване на  сравнителен анализ по отношение на енергийната ефективност по

COP/EER на системите както следва : сплит системи, термопомпи въздух-вода, земносвързани термопомпи работещи в режим

вода-вода, затворен цикъл и директно изпарение както и за котли, бойлери, парогенератори,ко- и тригенерационни системи, 

компресори, ел. инсталации, осветителни уредби,   

Практическа работа с най-енергийно ефективната система за охлаждане на промишлени обекти и охлаждане в технологични процеси

 работеща в М – цикъл сертифицирана с ЕЕR 40+.  

 

 

Студентите получават знания за етапите при извършване на енергийни одити в промишлени обекти 

В края на лекционния курс студентите ще могат да правят: икономическа оценка на енергоефективни инвестиционни проекти, мониторинг, както и оценка на спестяванията на вредни емисии.

Енергийна ефективност в сгради

Дисциплината „Енергийна ефективност в сгради” е задължителна за студентите от магистърския курс по специалност „Мениджмънт, маркетинг и финансиране на проекти за енергийна ефективност”  за образователно-квалификационна степен „Магистър” при ВУЗФ.

Студентите получават знания за системите за климатизация на сгради за работа в отопление, охлаждане и вентилация както и

 практическото технологично познание за осъществяване на  сравнителен анализ по отношение на енергийната ефективност по

COP/EER на системите както следва : сплит системи, термопомпи въздух-вода, земносвързани термопомпи работещи в режим

вода-вода, затворен цикъл и директно изпарение. 

Практическа работа с най-енергийно ефективната система за криматизация на сгради работеща в М – цикъл сертифицирана с ЕЕR 40+.  

 

 

Студентите получават знания за за етапите при изготвяне на енергийни одити за сгради.

В края на лекционния курс студентите ще могат да правят: икономическа оценка на енергоспестяващите мерки по конструкциите на сградата и на отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации, оценка на спестяванията на вредни емисии и мониторинг.

Въведение в нормативна база за енергийна ефективност (европейско и българско законодателство)

Дисциплината „Въведение в нормативна база за енергийна ефективност (европейско и българско законодателство)” е задължителна за студентите от магистърския курс по специалност „Мениджмънт, маркетинг и финансиране на проекти за енергийна ефективност”  за образователно-квалификационна степен „Магистър” при ВУЗФ.

Студентите получават знания за Европейското законодателство и закони и наредби в България: Закон за Енергийна ефективност; Наредби за: сертифициране, обследване, №7 и др.; Закон за енергетика; Закони за възобновяеми енергийни източници; Закон за етажната собственост; Закон за местните данъци и такси; Закон за чистота на атмосферния въздух; Закон за опазване на околната среда и др.

 

Изготвяне на енергиен профил на общини и населени места

Дисциплината „Изготвяне на енергиен профил на общини и населени места” е задължителна за студентите от магистърския курс по специалност „Мениджмънт, маркетинг и финансиране на проекти за енергийна ефективност”  за образователно-квалификационна степен „Магистър” при ВУЗФ.

Студентите получават знания за: План за енергийно, устойчиво развитие на общини; Програма за ЕЕ на общини ( транспорт, ЕЕ, ВЕИ); Програма за насърчаване на ВЕИ-та; Съдържание на енергиен профил на община (местоположение, разходи за улично осветление, градски транспорт и др.).