Energy-013

Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех не по- нисък от „добър“ от дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър”  или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Продължителност на обучението:

два семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска  или магистърска степен;
три семестъра – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
четири семестъра – за завършилите икономическа специалност в степента „специалист” или „професионален бакалавър”.

Документи за кандидатстване:

Кандидатите за обучение в  магистърска степен, български граждани, подават следните документи:

1.  Плик – молба с кандидатстудентски документи, които може:

  • да бъдат попълненени в онлайн формуляра за кандидатстване
  • да бъдат свалени като файл от сайта, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;
  • да бъдат закупени в книжарницата на висшето училище или на специализирания му щанд по време на кандидатстудентските борси и изложения;

2. Копие и оригинала на дипломата за завършено висше образование, който след сравняване с данните в копието се връща на кандидат-студента;

3. Копие на дипломата за завършено средно образование;

4. Документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи;

Документите за кандидатстване се подават в дирекция „Учебна дейност” на ВУЗФ .

Подадените документи не се връщат на кандидат- студентите.